spicy Hot & Spicy

Moo Shu Dish

with 5 Pancake
49. Moo Shu Pork 9.50
49a. Moo Shu Chicken 9.50
49b. Moo Shu Beef 9.50
49c. Moo Shu Shrimp 9.50
49d. Moo Shu Veg. 9.50
49e. Extra Pancake (5) 1.50